Cách sử dụng hàm TRUNC trong Excel

Trong Excel có nhiều cách để loại bỏ dấu phân cách thập phân và rút gọn giá trị số. Bài viết này giải thích cách sử dụng TRUNC và nó khác với các kỹ thuật khác như thế nào.

Hàm TRUNC là gì?

Hàm TRUNC cắt ngắn một số thành số vị trí thập phân đã chỉ định. Yếu tố chính giúp phân biệt COUNT với các hàm loại bỏ vị trí thập phân khác là TRUNC không làm tròn giá trị. Nếu bạn sử dụng TRUNC để xóa tất cả các vị trí thập phân khỏi một giá trị 4.68, kết quả sẽ là 4.

Hàm TRUNC yêu cầu hai thông tin:

=TRUNC(number, [digits])

Số là giá trị bạn muốn cắt. Chữ số là số chữ số mà giá trị sẽ bị cắt bớt. Phần chữ số là tùy chọn và nếu không có câu trả lời nào được đưa ra, TRUNC sẽ xóa tất cả các chữ số thập phân.

Cách sử dụng hàm TRUNC

Hãy xem các ví dụ về hàm TRUNC với dữ liệu mẫu. Ví dụ sau sử dụng hàm TRUNC sau.

=TRUNC(A2)

Nếu bạn không chỉ định số chữ số cần cắt bớt, tất cả các chữ số thập phân sẽ bị xóa.

Từ giá trị trong ô A2, bạn có thể thấy rằng TRUNC không áp dụng bất kỳ phép làm tròn nào. Nó chỉ cắt ngắn số thành 411.

Hãy xem một ví dụ khác. Lần này chúng tôi sẽ giảm các giá trị xuống hai chữ số thập phân.

=TRUNC(A2,2)

TRUNC đến hai chữ số thập phân

TRUNC sẽ không hiển thị thêm số thập phân nếu bạn yêu cầu nó hiển thị nhiều hơn bạn có.

Hãy lấy ví dụ sau và giảm nó xuống hai chữ số thập phân.

=TRUNC(A2,2)

Không có vị trí thập phân bổ sung nào được hiển thị bởi TRUNC

Giá trị trong A4 được giảm xuống hai chữ số thập phân, nhưng giá trị trong A2 và A3 không thay đổi vì chúng đã có ít hơn hai chữ số thập phân.

Nếu bạn muốn hiển thị hai chữ số thập phân, các ô sẽ cần được định dạng để buộc chúng hiển thị.

Xóa thời gian khỏi dấu thời gian

Một ví dụ hữu ích của TRUNC là xóa thời gian khỏi dấu ngày và giờ trong Excel.

Hãy tưởng tượng bạn có dấu ngày và giờ sau, nhưng chúng tôi chỉ cần ngày trong cột để phân tích cú pháp.

Dữ liệu ngày giờ mẫu

Công thức dưới đây sẽ hoạt động để loại bỏ thời gian.

=TRUNC(A2)

Thời gian bị xóa khỏi ngày trong Excel

Mặc dù thời gian đã bị xóa nhưng các ô kết quả sẽ vẫn cần được định dạng là ngày tháng.

Sử dụng hàm TRUNC để cắt bớt số

Đây là một kỹ thuật hiếm gặp, nhưng thật tốt khi biết rằng TRUNC cũng chấp nhận các số âm làm đối số chữ số. Nếu bạn sử dụng số âm, công thức sẽ cắt bớt các số ở bên trái dấu thập phân. Tuy nhiên, điều này không làm thay đổi số chữ số. Nó sẽ thay thế chúng bằng số không.

Hãy xem ví dụ sau.

=TRUNC(A2,-1)

Nhập các chữ số trừ làm đối số thứ hai

Trong mỗi ví dụ, bạn có thể thấy rằng số 0 đã được sử dụng để thay thế số bị xóa ở bên trái dấu thập phân.

Có nhiều cách để loại bỏ chữ số thập phân trong Excel, nhưng hầu hết chúng sẽ có một số ký tự làm tròn. Ưu điểm của TRUNC là nó không làm tròn các giá trị và chỉ cần cắt ngắn chúng đến số vị trí thập phân đã chỉ định.

Những bài viết liên quan

Back to top button