Cách sử dụng giá trị ô cho nhãn biểu đồ Excel

Tạo nhãn biểu đồ động trong Microsoft Excel bằng cách liên kết chúng với giá trị ô. Khi dữ liệu thay đổi, nhãn biểu đồ sẽ tự động cập nhật. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận cách làm cho tiêu đề biểu đồ và nhãn dữ liệu biểu đồ động.

Dưới đây, chúng tôi có dữ liệu mẫu về doanh số bán sản phẩm và chênh lệch doanh số so với tháng trước.

Chúng tôi muốn lập biểu đồ giá trị bán hàng và sử dụng các giá trị thay đổi cho các nhãn dữ liệu.

Sử dụng giá trị ô cho nhãn dữ liệu biểu đồ

Chọn phạm vi A1:B6 và nhấp vào Chèn > Chèn Cột hoặc Biểu đồ thanh > Cột nhóm.

Chèn biểu đồ cột trong Excel

Một biểu đồ cột sẽ xuất hiện. Chúng tôi muốn thêm nhãn dữ liệu để hiển thị sự thay đổi về giá trị của từng sản phẩm so với tháng trước.

Biểu đồ cột trong Excel

Chọn biểu đồ, chọn “Thành phần biểu đồ”, nhấp vào mũi tên “Nhãn dữ liệu”, sau đó nhấp vào “Tùy chọn khác”.

Thêm nhãn dữ liệu vào biểu đồ

Bỏ chọn hộp “Giá trị” và chọn hộp “Giá trị từ các ô”.

Hiển thị giá trị nhãn dữ liệu ô

Chọn các ô C2:C6 sẽ được sử dụng cho phạm vi nhãn dữ liệu, sau đó nhấp vào nút “OK”.

Chọn phạm vi ô để hiển thị trong nhãn dữ liệu

Các giá trị trong các ô này hiện được sử dụng trong nhãn dữ liệu của biểu đồ. Nếu các giá trị ô này thay đổi, nhãn biểu đồ sẽ cập nhật tự động.

Giá trị ô được sử dụng trong nhãn dữ liệu

Khớp tiêu đề biểu đồ với giá trị ô

Ngoài các nhãn dữ liệu, chúng tôi muốn kết hợp tiêu đề biểu đồ với giá trị ô để có thứ gì đó sáng tạo và năng động hơn. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách tạo một tiêu đề biểu đồ hữu ích trong một ô. Chúng tôi muốn hiển thị tổng doanh thu trong tiêu đề biểu đồ.

Trong ô E2, nhập công thức sau:

="Monthly Sales Total - "&TEXT(SUM(B2:B6),"0,###")

Công thức này tạo một tiêu đề tiện dụng kết hợp văn bản “Tổng doanh thu hàng tháng -” với tổng B2:B6.

Hàm TEXT được sử dụng để định dạng một số có dấu phân cách hàng nghìn.

Tạo tiêu đề biểu đồ hữu ích

Bây giờ chúng ta cần liên kết tiêu đề biểu đồ với ô E2 để sử dụng văn bản mà chúng ta đã tạo.

Bấm vào tiêu đề biểu đồ, nhập = vào thanh công thức, rồi bấm vào ô E2. Từ đó, nhấn Enter.

Khớp tiêu đề biểu đồ với giá trị ô

Giá trị trong ô E2 được sử dụng trong tiêu đề biểu đồ.

Tiêu đề biểu đồ sáng tạo

Nếu các giá trị trong phạm vi dữ liệu thay đổi, nhãn dữ liệu và tiêu đề biểu đồ của chúng tôi sẽ cập nhật để phản ánh điều này trong biểu đồ.

Sử dụng các nhãn biểu đồ năng động và sáng tạo dựa trên các giá trị ô sẽ đưa các biểu đồ của bạn vượt xa các biểu đồ tiêu chuẩn mà những người khác tạo trong Excel.

Những bài viết liên quan

Back to top button